چگونگی نمره دهی درس تفکر

دخترای گلم کلیه دروس در متوسطه اول در هر ترم دو نمره در کارنامه دارند. یک نمره مستمر ویک نمره پایانی نمره مستمر از ۲۰…