چگونگی نمره دهی درس تفکر

دخترای گلم
کلیه دروس در متوسطه اول در هر ترم دو نمره در کارنامه دارند. یک نمره مستمر ویک نمره پایانی
نمره مستمر از ۲۰ نمره است.
نمره پایانی هم از ۲۰ نمره است. که از بخش های مختلف تشکیل شده است.
هر معلمی بنا به روش کاری خود ریز نمراتی برای نمره مستمر تعیین می کند.
نمره پایانی در درس تفکر شامل موارد زیر است:

آزمون کتبی پایانی ۵ نمره
پروژه یا تحقیق ۵ نمره
مشارکت در گفتگو های کلاسی ۵نمره
نظم و انضباط اخلاقی ۳ نمره
تحویل به موقع تکالیف ۲ نمره

نمره مستمر درس نفکر از روی تکالیف ارایه شده شما محاسبه می شود.