آموزش مجازی درس فارسی (هفتم)

مدرس آموزش مجازی درس فارسی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتمسال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۹ مگابایت ورود به کلاس آنلاین…

آموزش مجازی درس پیام های آسمان (هفتم)

مدرس آموزش مجازی درس پیام های آسمان (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۹ مگابایت ورود به…

آموزش مجازی درس تفکر و سبک زندگی (هفتم)

مدرس آموزش مجازی درس تفکر و سبک زندگی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۴ مگابایت ورود…

آموزش مجازی درس انگلیسی (هفتم)

مدرس آموزش مجازی درس انگلیسی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۵ مگابایت ورود به کلاس آنلاین…

آموزش مجازی درس عربی (هفتم)

مدرس آموزش مجازی درس عربی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۴ مگابایت ورود به کلاس آنلاین…

آموزش مجازی درس کار و فناوری (هفتم)

مدرس آموزش مجازی درس کار و فناوری (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۲ مگابایت ورود به…

آموزش مجازی درس نگارش (هفتم)

مدرس آموزش مجازی درس نگارش (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۳ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

آموزش مجازی درس قرآن (هفتم)

مدرس آموزش مجازی درس قرآن (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۵ مگابایت ورود به کلاس آنلاین…

آموزش مجازی درس فرهنگ و هنر (هفتم)

مدرس آموزش مجازی درس فرهنگ و هنر (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۹ مگابایت ورود به…

آموزش مجازی درس علوم تجربی (هفتم)

مدرس آموزش مجازی درس علوم تجربی (هفتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هفتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۳ مگابایت ورود به کلاس…