آموزش مجازی درس نگارش (هشتم)

مدرس آموزش مجازی درس نگارش (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۳۴ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

آموزش مجازی درس پیام های آسمان (هشتم)

مدرس آموزش مجازی درس پیام های آسمان (هشتم) دوره تحصیلی:  دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۹ مگابایت…

آموزش مجازی درس عربی (هشتم)

مدرس آموزش مجازی درس عربی (هشتم) دوره تحصیلی:  دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۱ مگابایت ورود به…

آموزش مجازی درس انگلیسی (هشتم)

مدرس آموزش مجازی درس انگلیسی (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۰ مگابایت ورود به کلاس آنلاین…

آموزش مجازی درس کار و فناوری (هشتم)

مدرس آموزش مجازی درس کار و فناوری (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۹ مگابایت ورود به…

آموزش مجازی درس فرهنگ و هنر (هشتم)

مدرس آموزش مجازی درس فرهنگ و هنر (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |   ۱۲مگابایت ورود به کلاس…

آموزش مجازی درس قرآن (هشتم)

مدرس آموزش مجازی درس قرآن (هشتم) دوره تحصیلی:  دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۰ مگابایت ورود به…

آموزش مجازی درس فارسی (هشتم)

مدرس آموزش مجازی درس فارسی (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۴ مگابایت ورود به کلاس آنلاین…

آموزش مجازی درس ریاضی (هشتم)

مدرس آموزش مجازی درس ریاضی (هشتم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه هشتم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۴ مگابایت ورود به کلاس آنلاین…