آموزش مجازی درس نگارش (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس نگارش (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۹۸-۹۹ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۳۰.۸۶ مگابایت فهرست مطالب توضیحات برای…

آموزش مجازی درس انگلیسی ۳ (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس انگلیسی ۳ (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۳ مگابایت ورود به کلاس…

آموزش مجازی درس آمادگی دفاعی (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس آمادگی دفاعی (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۵ مگابایت ورود به کلاس…

آموزش مجازی درس کار و فناوری (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس کار و فناوری (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۲ مگابایت ورود به…

آموزش مجازی درس فارسی (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس فارسی (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۲ مگابایت ورود به کلاس آنلاین…

آموزش مجازی درس فرهنگ و هنر (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس فرهنگ و هنر (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۲۱ مگابایت ورود به…

آموزش مجازی درس عربی (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس عربی (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۱ مگابایت ورود به کلاس آنلاین…

آموزش مجازی درس ریاضی (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس ریاضی (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۵ مگابایت ورود به کلاس آنلاین…

آموزش مجازی درس پیام های آسمان (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس پیام های آسمان (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰  دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |   ورود به کلاس آنلاین…

آموزش مجازی درس قرآن (نهم)

مدرس آموزش مجازی درس قرآن (نهم) دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم سال تحصیلی: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دانلود کتاب درسی: دانلود کتاب   |  ۱۸ مگابایت ورود به کلاس آنلاین…